Mag een personeelsadvertentie voor een vakspecialist jargon bevatten dat voor de doelgroep gesneden koek is, maar voor een buitenstaander niet te volgen is? Jargon als een natuurlijk selectiemiddel. Daar valt wat voor te zeggen. Maar de inhoud van een advertentie is ook een afspiegeling van de organisatie. Voor de vormgeving is dat meestal wel goed vastgelegd in het handboek huisstijl. Voor teksten lijkt die zorgvuldigheid minder vanzelfsprekend. Dat is gek, want een organisatie die slordig taalgebruik tolereert en haar informatie niet helder formuleert, getuigt van weinig kwaliteitsbesef. Ook hoe een tekst geschreven is, geeft een indruk van de cultuur en de sfeer van de organisatie. Waarom geen huisstijl voor de taal van een organisatie?

Een voorbeeld van een gemeente die onvoldoende beseft dat een overtuigende en effectieve tekst geen boodschappenlijstje is met een opsomming die leidt tot lange, moeizaam lezende zinnen. En dat je het schrijven beter niet kunt overlaten aan een ambtenaar die een uurtje over heeft. Opmerkelijk is de vrees dat de nieuwe ambtenaar zijn werk buiten de gemeente gaat doen.

Straf-, zorg- en overige interventies
 ‘Wij zijn op zoek naar een Procesregisseur PGA die de persoonsgerichte aanpak vormgeeft binnen de gemeente XYZ. De persoonsgerichte aanpak is een integrale, op de persoon gerichte en het (gezins)systeem toegesneden mix van bestuurlijk, straf-, zorg- en overige interventies. Deze aanpak beoogt afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, alsmede hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken en/of herhaling te voorkomen. Het gaat om o.a. de aanpak van personen die structureel overlast in de openbare ruimte veroorzaken, ernstige woon gerelateerde overlast veroorzaken, jongeren in een problematische jeugdgroep en verwarde personen. De gemeente voert regie op veiligheid, leefbaarheid en zorg die in een persoonsgerichte aanpak bij elkaar komen. Daarom zijn wij op zoek naar een Procesregisseur PGA.’

Volgens mij zoekt deze gemeente iemand die in staat is hufters op te voeden tot nette burgers. Dus:

‘Wie wil ons komen helpen om het huftergedrag en de gevolgen daarvan voor onze inwoners terug te dringen? We zoeken iemand die de inzet van alle daarbij betrokken instanties zo op elkaar weet af te stemmen dat ons beleid resultaten oplevert. Passend bij een gemeente die regie voert op veiligheid, leefbaarheid en zorg.
Wij geloven in een persoonsgerichte aanpak, omdat personen zich misdragen en de oorzaak zijn van de problemen. Wij zoeken de oplossing in een combinatie van zorg en begeleiding, bestuurlijke maatregelen en straffen als het niet anders kan. Het gaat niet alleen om het bestrijden van overlast, maar ook om het voorkomen dat overlast ontaardt in criminaliteit. En om het doorbreken van patronen van hardnekkige vormen van overlast en criminaliteit.
Onze aanpak richt zich op mensen die voortdurend overlast veroorzaken in openbare ruimten of die zich in de buurt onmogelijk maken door hun woongedrag. Op groepen problematische jongeren en verwarde personen.
Voor deze pittige taak zoeken wij een procesregisseur persoonsgerichte aanpak.’

1 reactie

  • T van Dijk

    Dag Jaap. Het zal mij benieuwen hoe mijn leerlingen morgen reageren op jouw stukje ??. Ik ga het gebruijen als afsluiter voor een Nederlandse les ‘vlot schrijven’ …

    Mvg Tania van Dujk

    Ps zie je het misschien zitten om een gastles te geven? Mbo 4 commercieel bijvoorbeeld?

    Beantwoorden

LEUK ALS U REAGEERT